Apply Now

Last Year Toppers

List Of Topper Students (Department of Mechanical Engineering)

Vikrant Ganesh Soni SEM - VII, CGPA - 9.52
Siddhesh Badgule SEM - VII, CGPA - 9.36
Ashish Gupta SEM - VII, CGPA - 9.36
Gangadhar Shinde SEM - V, CGPA - 7.36
Rohit Bhoir SEM - V, CGPA - 7.48
Ansari Fuzail Jalil Ahmed SEM - III, CGPA - 7.15

List Of Topper Students (Department of Civil Engineering)

Aditya Anil Mesta SEM - VII, CGPA - 8.78
Avinash Ashok Mandal SEM - VII, CGPA - 8.65
Mohammad Iqbal Anjum SEM - V, CGPA - 7.33
Nanaday Satbir Singh SEM - V, CGPA - 7.11
SumitaManishankar Jha SEM - III, CGPA - 9.09
Suraj Deepak Kamble SEM - III, CGPA - 7.04
Sagar Sakharam Chikne SEM - III, CGPA - 7.04

List Of Topper Students (Department of Computer Engineering)

Mahajabin Bano SEM - VII, CGPA - 7.69
Anchita Lokhande SEM - VII, CGPA - 7.15
Prajapati Kuldeep SEM - V, CGPA - 8.22
Sawant Prathamesh SEM - V, CGPA - 7.7
Porlekar Pankaj SEM - III, CGPA - 8.92
Pingale Disha SEM - III, CGPA - 7.69